UNXIM1.jpg (64383 bytes)

FACULTY OF CHEMISTRY
Ivan Franko National University of Lviv

79005 Lviv, Kyryla and Mefodia str. 6
chemdek@franko.lviv.ua   tel. (+38032) 260-03-91, 239-45-10    
ukr.GIF (1006 bytes)   eng.GIF (1024 bytes)


Page is under construction ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web design 2014 Ihor Patsay