UNXIM1.jpg (64383 bytes)

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Львівського національного університету імені Івана Франка

79005 Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6
chemdek@franko.lviv.ua  тел. (+38032) 260-03-91, 239-45-10     ukr.GIF (1006 bytes)   eng.GIF (1024 bytes)

 

Програма діяльності факультету на період до 2020 року

Схвалено Вченою радою хімічного факультету
(протокол №16 від 22 жовтня 2014 р. зі змінами і доповненнями від 16 вересня 2015 р., протокол № 4)

 

Профорієнтаційна робота

        Активна профорієнтаційна робота серед школярів (дні відкритих дверей, екскурсії учнів на факультет, виїзди у школи, гімназії, ліцеї з бесідами, лекціями, участь викладачів факультету у проведенні районних хімічних олімпіад Львівщини та обласної олімпіади, робота з учнями МАН, проведення тематичних конкурсів серед школярів, публікації у пресі, виступи на радіо та телебаченні).

Навчальний процес

        Удосконалення існуючих та розробка нових навчальних дисциплін вільного вибору студента, в т. ч. для інших факультетів.
        Упровадження інноваційних технологій навчання, дистанційного навчання (підготовка електронних курсів, розробка мультимедійних посібників, поповнення бази факультетського навчального порталу).
        Розширення переліку підприємств – баз навчальних та виробничих практик та можливих місць працевлаштування випускників факультету.
        Відкриття дворічної магістратури (навчальний план, розробка нових програм, нормативних та вибіркових навчальних дисциплін тощо).
        Щорічне видання не менше двох підручників (посібників).
        Участь у програмах обмінного навчання та наукового стажування, в т. ч. і з закордонними навчальними установами, як серед студентів, так і серед науково-педагогічних працівників факультету.
        Широке залучення до навчального процесу і керівництва студентською науковою роботою та роботою учнів-членів МАН працівників НДЧ та аспірантів.
        Розширення бази тестових завдань для фахових вступних випробувань. Удосконалення тестових завдань для поточного контролю успішності.
        Викладання окремих дисциплін магістерської програми англійською мовою..

    

Наукова робота

        Нарощення через участь у конкурсах обсягів фінансування наукових досліджень із державного бюджету, укладання госпдоговорів.
        Щорічно подавати не менше 8 запитів на фінансування наукової роботи із міжнародних фондів.
        Забезпечення високого рівня наукової роботи (публікація наукових праць у фахових виданнях, у виданнях з імпакт фактором, написання і публікація монографій, в т. ч. мовами Європейського союзу, проведення наукових конференцій, в т.ч. міжнародних, подання заявок на винаходи).
        Підтримання високого наукового рівня публікацій у журналах “Вісник Львівського університету. Серія хімічна” та “Хімія металів і сплавів – Chemistry of Metals and Alloys”. Внесення періодичних наукових видань факультету до міжнародних наукометричних баз даних.
        Щорічно подавати до захисту не менше однієї докторської та шести кандидатських дисертацій.
        Співпраця із спорідненими факультетами та підрозділами університету, Інститутами НАН України над комплексним вирішенням наукових проблем, організація науково-освітніх центрів.
        Міжнародна співпраця з можливістю використання лабораторної бази і сучасного обладнання закордонних партнерів.
        Придбання нового, модернізація і підтримка в робочому стані наявного наукового обладнання, оновлення парку комп’ютерів.
        Регулярне проведення наукових семінарів, в т.ч. за участю вчених інших ВНЗ, академічних інститутів та закордонних установ.
        Ширше залучення до наукових досліджень студентів молодших курсів, активізація роботи Студентського наукового товариства.
        Закладати кошти на підтримання і придбання нового ліцензійного фахового програмного забезпечення.

Виховна робота

        Робота над реалізацією Концепції національного виховання. Виховання патріота, молодої людини з активною життєвою позицією (організація зустрічей з відомими вченими, ветеранами, громадськими діячами, митцями, організовані походи в музеї, театри, на вистави тощо).
        Ширша участь студентів у творчих мистецьких колективах університету та факультету, всебічна підтримка аматорських робіт студентів та працівників факультету.
        Дієва участь студентського самоврядування у плануванні та організації виховних заходів.
        Заходи по відзначенню 75-річчя хімічного факультету (2020 р.).

Господарська діяльність

        Капітальний ремонт вестибюлю кафедр фізичної та колоїдної хімії і органічної хімії.
        Ремонт сходової клітки кафедр неорганічної та аналітичної хімії.
        Завершення ремонту практикуму органічної хімії.
        Поточний ремонт лабораторних приміщень факультету.
        Ремонт аудиторії № 7.
        Ремонт зовнішнього фасаду корпусу хімічного факультету.
        Ремонт лабораторії дослідження фізичних властивостей (З-118).
        Заміна вікон на практикумі неорганічної хімії (З-110), приміщень (З-206, З-207, З-208).
        Капітальний ремонт електромережі приміщень хімічного факультету.
        Облаштування доступу приміщень факультету до бездротової інтернет-мережі.
        Встановлення стаціонарного мультимедійного обладнання в ауд. № 3.

        

        Декан

        Я.М. Каличак

 

 

 

 

Веб-дизайн та підтримка © 2014-2015 Ігор Пацай