UNXIM1.jpg (64383 bytes)

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Львівського національного університету імені Івана Франка

79005 Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6
chemdek@franko.lviv.ua  тел. (+38032) 260-03-91, 239-45-10     ukr.GIF (1006 bytes)   eng.GIF (1024 bytes)

 

Кафедра аналітичної хімії

План наукових семінарів

Працівники кафедри

 

Л.О. Дубенська
Я.М. Каличак
Т.Я. Врублевська
Я.Ф. Ломницька
Б.М. Стельмахович
О.В. Жак
І.О. Пацай
О.С. Тимошук
О.Я. Коркуна
П.В. Ридчук

 

Викладачі

доцент, кандидат хімічних наук, завідувач кафедри (тел. 260-03-89, 239-46-31)
професор, доктор хімічних наук (тел. 239-45-10)
доцент, кандидат хімічних наук (тел. 239-40-48)
доцент, кандидат хімічних наук (тел. 239-46-31)
доцент, кандидат хімічних наук
доцент, кандидат хімічних наук (тел. 239-46-31, 239-45-10)
доцент, кандидат хімічних наук (тел. 239-40-47)
доцент, кандидат хімічних наук (тел. 239-40-47)
доцент, кандидат хімічних наук  (тел. 239-40-48)
доцент, кандидат хімічних наук (тел. 239-40-47)

 

 

В.О. Василечко
Г.В. Грищук
Ю.Б. Тиванчук

 

Наукові співробітники

провідний науковий співробітник, кандидат хімічних наук
науковий співробітник (тел. 239-40-48)
науковий співробітник, кандидат хімічних наук (тел. 239-46-31)

 

 

С.І. Плотиця
Л.О. Хвальбота
С.І. Творинська
А.С. Федина

 

Аспіранти

ІІІ рік навчання (науковий керівник, доц. Л.О. Дубенська)
ІІ рік навчання (науковий керівник, доц. О.С. Тимошук)
І рік навчання (науковий керівник, доц. Л.О. Дубенська)
І рік навчання (науковий керівник, доц. О.В. Жак)

 

 

Р.Д. Мицук
В.В. Мілян
Є.С. Шумінський
М.В. Целевич
Л.Л. Топольницька
С.Р. Багдай
Л.М. Остап'юк

 

Навчально-допоміжний персонал

завідувач лабораторії
провідний інженер
інженер І категорії
інженер ІІ категорії
інженер
інженер
лаборант

 

kolektyv_kah2.jpg (56536 bytes)

 

Коротка історія кафедри

КАХ була створена в 1944-45 рр. Першими професорами у Львівському університеті, які викладали аналітичну хімію (з 1851) на філософському, а згодом (1895) на медичному факультеті німецькою мовою були: Ф. Плесс, Ю. Грабовський, Ю. Шрамм, Б. Ляхович, С. Толочко і З. Вейзберг.

Велику роль у поширенні знань з аналітичної хімії і інших наук відіграло Наукове товариство ім. Т.Г.Шевченка (НТШ), особливо його математико-природничо-медична секція. Ця секція організовувала лекції з різних питань природознавства, а з 1897 р. стала видавати наук. журнал "Збірник математико-природничо-медичної секції НТШ", їх було видано 32 томи.

На початку ХХ століття аналітичну хімію викладали проф. В. Тшебятовський і В. Кемуля. З 1931 р. В. Кемуля почав впроваджувати полярографію для визначення малих кількостей речовин, а також вивчати вплив поверхнево-активних речовин на електродні процеси.

Першим завідувачем кафедри був доц. Круговий Н.С. (1945–1946 рр). Надалі кафедру очолювали доц. Золотухін В.К. (1946–1962 рр), доц. Головатий Р.М. (1962–1970 рр), доц. Зінчук В.К. (1970–1972 рр), проф. Кузьма Ю.Б. (1972–2003 рр), доц. Чихрій С.І. (2003–2005 рр), проф. Каличак Я.М. (2005–2014 рр). З 2015 р. кафедру очолює доц. Дубенська Л.О.

 

Навчальна робота кафедри

Загальні навчальні курси

Назва курсу Викладач Факультет Семестр
Неорганічна хімія проф. Я.М. Каличак хімічний ІІ
Аналітична хімія доц. Л.О. Дубенська
доц. О.С. Тимошук
хімічний ІІІ
IV
Фізичні методи досліджень доц. І.О. Пацай хімічний VI
Хімічний контроль об'єктів довкілля доц. Я.Ф. Ломницька хімічний VI
Хроматографія доц. Т.Я. Врублевська хімічний І (маг.)
Хімічна метрологія доц. І.О. Пацай хімічний І (маг.)
Аналітична хімія доц. О.Я. Коркуна
доц. Б.М. Стельмахович
біологічний ІІ
Хімія з основами біогеохімії доц. О.В. Жак біологічний І, ІІ

 

Навчальні курси за вибором студентів

Назва курсу Викладач Факультет Семестр
Основи стандартизації доц. Л.О. Дубенська хімічний VII
Фізичні методи аналізу доц. Б.М. Стельмахович хімічний VII
Оптичні методи аналізу доц. І.О. Пацай хімічний VIII
Електрохімічні методи аналізу доц. Л.О. Дубенська хімічний VIII
Екологічна хімія доц. Л.О. Дубенська хімічний VII
Хроматографічний аналіз доц. Т.Я. Врублевська хімічний І (спец.)
Аналіз металів та сплавів доц. О.В. Жак хімічний І (спец.)
Методи визначення мікрокількостей речовин доц. О.Я. Коркуна хімічний І (спец.)
Аналіз продуктів харчування доц. Я.Ф. Ломницька хімічний І (спец.)
Фізичні методи аналізу об’єктів довкілля доц. Б.М. Стельмахович хімічний І (спец.)
Методи аналізу об’єктів довкілля доц. Я.Ф. Ломницька хімічний І (спец.)
Пробопідготовка в аналізі об’єктів довкілля доц. Т.Я. Врублевська хімічний І (спец.)
Комплексні сполуки в аналітичній хімії доц. І.О. Пацай хімічний І (маг.)
Каталітичні реакції в аналітичній хімії доц. О.С. Тимошук хімічний І (маг.)
Рентгенівські методи аналізу доц. Б.М. Стельмахович хімічний І (маг.)
Аналіз фармацевтичних препаратів доц. О.Я. Коркуна хімічний І (маг.)
Кінетичні методи аналізу доц. О.С. Тимошук хімічний І (маг.)
Методи розділення та концентрування в аналізі доц. Т.Я. Врублевська хімічний І (маг.)
Аналітичний контроль органічних забруднень доц. О.Я. Коркуна хімічний І (маг.)
Фізико-хімічні методи дослідження в екології доц. Я.Ф. Ломницька географічний VIII
Екологічна хімія доц. О.В. Жак журналістики VI

 

Наукове та навчальне обладнання

Навчальна робота студентів проходить в 2-х лабораторіях аналітичної хімії та фізико-хімічних методів аналізу (кожна на 25–30 робочих місць). Наукова апаратура: спектрофотометри (HACH DR/4000V, Specord M40, Specord M80, AAS-1, AAS-3, FLAPHO), фотоколориметри (КФК-2, КФК-3, ФЕК-56М), полярографи (ПУ-1, ППТ), хроматографи (ЛХМ8-МД, 3700) хемілюмометри, рентгенівський порошковий дифрактометр ДРОН-3М, рентгенівські апарати УРС-2,0, УРС-55), а також унікальне обладнання власного виробництва.

 

Наукові напрямки кафедри

Науково-дослідна робота кафедри аналітичної хімії проводиться за такими основними напрямками:

- процеси комплексоутворення металів з органічними барвниками та застосування їх у полярографії;

- сорбція важких металів на цеолітах;

- високочутливі методи визначення різних аналітів;

- взаємодія перехідних та рідкісноземельних металів з р-елементами B, Al, Ga, In, P, As, Sb та їхніх гідридів (побудова ізотермічних перерізів діаграм стану, синтез тернарних сполук та дослідження їх кристалічної структури і властивостей);

- дослідження хімічних рівноваг спектрофотометричним методом;

- розробка обладнання для хімічних досліджень та аналізу.

Держбюджетні науково-дослідні теми

З 1.01.2016 р. закінчилося фінансування держбюджетної теми ХА-148 Ф “Сорбенти українських родовищ у пробопідготовці, аналізі та очищенні вод, технологічних розчинів, біосубстратів і лікарських засобів”. Науковий керівник: Каличак Ярослав Михайлович, доктор хімічних наук, професор.

За результатами роботи у 2015 р. опубліковано 18 наукових статей: статті у журналах списку ISI3; статті, що входять до наукометричних баз даних – 2, статті у фахових виданнях України – 13; та 18 тез доповідей на конференціях, з них 2 – на міжнародних. Отримано 6 патентів України на корисну модель і подано 1 заявку на отримання патенту України на винахід.

Науковці підрозділу видали розділ у монографії загальним обсягом 1,5 друк. арк.: Vasylechko V. Ecological aspects of water as food and raw material in food industry / V. Vasylechko, Ya. Skorobogatyi, G. Gryshchouk // in Monograph: Ecological innovation; Eds.: O. Paraska, N. Radek, M. Bonek. – University Professional Skills in Pinczow. – Pinczow, Poland. – 2015. – P. 91-116.

Нова держбюджетна тема кафедри ХА-32Ф “Закарпатські цеоліти в аналітичній хімії розсіяних елементів, бактерицидних, протипухлинних засобів та інших біологічно активних речовин”. (№ держреєстації 0116U001541). Термін виконання теми 1.02.2016–31.12.2018. Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор Каличак Ярослав Михайлович.

В рамках теми виконуються роботи:

Розроблення методик концентрування, розділення, вилучення та визначення Ga, Nd, Sc, Ag та Се у водах та технологічних розчинах методами твердофазової екстракції (ТЕ), люмінесценції (ЛМ), спектрофотометрії (СФ) та атомної абсорбції (АА) з використанням закарпатських цеолітів як сорбентів. Дослідження цеолітних композицій на предмет бактерицидних та фізіологічно-активних властивостей, а також як сорбентів злоякісних клітин. Розроблення селективних високочутливих методів ЛМ, СФ, вольтамперометричного (ВА) визначення Се, Nd, Os, Pd, Ru, Rh, Pt, Y, Ir, Dy, Ho, Yb, анестетиків, біологічно-активних речовин протипухлинної, протизапальної, противиразкової, протимікробної дії та антиоксидантів (натрій-4[2-(3-метил-5-оксо-1-феніл-1,5-дигідро-4Н-піразол-4-іліден)-гідразино]-бензенсульфонат (ПГБС); 4-[N’-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин-5-іліден)-гідразино]-бензенсульфокислота (ІТГБК); окситетрациклін; рутин; фамотидин, нізатидин, ранітидин, 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ОН (ГІТО)) у водах, технологічних розчинах, лікарських засобах. Розробка схеми та виготовлення прототипу ВА аналізатора на основі мікроконтролера С8051F410. Вивчення можливості використання природних закарпатських цеолітів та композицій на їх основі як фільтрів для одночасного очищення вод від токсичних речовин і патогенних мікроорганізмів, в антиканцерогенній терапії, а також для вилучення Ga, Sc, Ag, Nd із технологічних розчинів.

 

Методичні та наукові публікації. Конференції

За період 1945-2014 науковцями кафедри опубліковано понад 1860 наук. статей та праць. За результатами роботи отримано 13 патентів України на корисну модель.

Викладачі каф. брали участь у підготовці до видання 4-ох мовного хімічного словника (Хемічний словник, Львів, 1999); Ю. Кузьма входив до складу авторського колективу 3-ох томного видання “Диаграммы состояния двойных металлических систем” (Машиностроение, М., 1996-2001). Роботи співроб. каф. постійно публікуються у Віснику Львів. ун-ту, сер. хімічна.

Наукові монографії:

Ю.Б.Кузьма "Кристаллохимия боридов" (Львів, 1983, 164 с.);

Ю.Б.Кузьма, Н. Чабан Двойные и тройные системы, содержащие бор" (Москва, 1990, 318 с.);

Yu.Kuz'ma, S.Chykhrij "Phosphides" (In Handbook of the Physics and Chemistry of Rare Earths. Amsterdam. 1996. Vol.25, p.285-434);

Ya.Kalychak, V.Zaremba, R.Pottgen, M.Lukachuk, R.-D.Hofmann “Rare-earth – transition metal – indides” (In Handbook of the Physics and Chemistry of Rare Earths. Amsterdam. 2005. Vol.34, p.1-133).

Основні методичні видання викладачів кафедри:

Ю.Б.Кузьма, Я.Ф.Ломницька, Н.Ф.Чабан “Аналітична хімія”, 2001, 297 с.;

Я.Ф.Ломницька, Н.Ф.Чабан, Ю. Кузьма “Лабораторний практикум з аналітичної хімії”, 2004, 230 с.;

Зінчук В., Гута О. “Хімічні методи якісного аналізу”, 2006, 152 c.;

Т.Я. Врублевська, О.С. Тимошук  “Методи розділення та концентрування в аналізі складних речовин”  2007, 211 с.;

В.К. Зінчук, Г.Д. Левицька, Л.О. Дубенська “Фізико-хімічні методи аналізу”, 2008, 361 с. (гриф МОН України);

Скоробогатий Я.П., Ощаповський В.В., Василечко В.О., Кусковець С.Л. “Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив”, 2008, 222 с. (Гриф МОН України).

Ломницька Я.Ф., Чабан Н.Ф. “Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу в екологічних дослідженнях: навч. посібник, 2009. 303 с.

Жак О.В., Каличак Я.М. “Загальна хімія: Навчальний посібник, 2010, 368 с. (Гриф МОН України)

Левицька Г. Д., Дубенська Л. О. Електрохімічні методи аналізу: навч. посібн. 2011.  273 с. (Гриф МОН України)

Врублевська Т.Я., Ридчук П.В., Тимошук О.С.  Методи розділення та концентрування речовин в аналізі: навч.-метод. посіб. 2011. 336 с. (Гриф МОН України).

Калембкевич Я., Любчак Я., Копач С., Папцяк Б., Карп’як В., Опайнич І., Каличак Я. Назви хімічних речовин у скорочених позначеннях. Словник–довідник. 2011. 360 с.

Коркуна О.Я. Аналіз лікарських засобів. Лабораторний практикум: навч.–метод. посіб. 2012. 464 с.

Ломницька Я.Ф., Василечко В.О. Методи аналізу об’єктів довкілля. Курс лекцій. Частина 1. Хімічний склад ґрунтів, вод, продуктів харчування, їхнє забруднення / 2014. – 118 с.

 

КАХ була організатором та співорганізатором наукових конференцій: VI науково-технічний семінар по фосфору "Наукові і матеріалознавчі проблеми хімії фосфору і його неорганічних сполук" ("Фосфор України-93"), Львів, 1993; ІІ міжнародна конференція "Чистота довкілля у нашому місті", Трускавець, 2004; Х Українсько-Польський Симпозіум з теоретичних і експериментальних досліджень міжфазних явищ та їх технологічного застосування, Львів, 2006; Науково-практичні семінари студентів, аспірантів і молодих учених “Прикладні аспекти електрохімічного аналізу”, Львів (2008, 2010; 2012, 2014); “Львівські хімічні читання”, Львів (2011, 2013, 2015); науковий семінар присвячений 75 та 80 річниці з дня народження професора Кузьми Ю.Б. (жовтень 2009, 2014). До 65 річниці створення кафедри аналітичної хімії та 350-річчя від заснування Університету було проведено розширений науковий семінар кафедри, грудень 2010.

 

Співпраця з зарубіжними науковими закладами

1. Інститут Макса Планка, Дрезден, Німеччина.
2. Інститут Макса Планка, Штутгарт, Німеччина.
3. Вестфальський університет, Мюнстер, Німеччина.
4. Університет Ренн-1, Ренн, Франція.
5. Науково-дослідний центр СNRS, Гренобль, Франція.
6. Карловий університет, Прага, Чеська Республіка.
7. Ягеллонський університет, Краків, Польща.
8. Жешівська політехніка, Жешув, Польща.
9. Краківська гірничо-металургійна Академія, Краків, Польща.
10. Університет ім. М. Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща.
11. Хімічний факультет університету м. Гамільтон, Канада.
12. Віденський технічний університет, Відень, Австрія.

 

Студентський науковий гурток

На кафедрі аналітичної хімії працює студентський науковий гурток, членами якого є 54 студенти. В травні 2015 проведено І тур звітної наукової конференції студентів, де заслухано 13 доповідей. Участь у конференції брало 47 осіб. На факультетському турі конференції представлено 2 доповіді, авторами яких були студенти Салій Д. (наукові керівники доц. Тимошук О.С. та асп. Хвальбота Л.О.) і Гулай Н. (наукові керівники проф. Каличак Я.М. та ст.наук.співроб. Тиванчук Ю.Б.)

З участю студентів у 2015 р. опубліковано 10 статей та зроблено 8 доповідей на наукових конференціях та отримано 1 патент на корисну модель.

Студентка IV курсу Сарахман О.М. нагороджена дипломом ІІ ступеня Конкурсу студентських наукових робіт, який відбувся у березні 2016 р. у м. Дніпропетровську, за роботу "Полярографічне визначення лідокаїну: розроблення і валідація методики" (науковий керівник доц. Дубенська Л.О.)

 

 

 

 

Веб-дизайн та підтримка © 2014-2016 Ігор Пацай